Prawo autorskie

Prawo autorskie

Stowarzyszenie Twórców Ludowych od 1995 roku pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na różnych polach eksploatacji. Głównym naszym celem jest ochrona praw autorów i artystów wykonawców ludowych utworów słownych, słowno-muzycznych i muzycznych, dlatego też użytkownicy – nadawcy radiowi i telewizyjni, właściciele pubów, barów, dyskotek, restauracji, sklepów, hoteli itp. – są zobowiązani do wypłacania wynagrodzeń artystom z tytułu nadawania czy odtwarzania wykonywanych przez nich utworów. Zadaniem Stowarzyszenia jest więc także inkasowanie, podział i wypłacanie należnych wykonawcom wynagrodzeń za korzystanie z efektów ich pracy.

Regulamin Agencji Prawa Autorskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Agencja Prawa Autorskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych (nazywana dalej APA) wykonuje zadania wynikające z funkcji STL jako organizacji zbiorowego zarządzania prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

W ramach zadań statutowych STL zajmuje się ochroną praw autorskich i praw pokrewnych oraz ich zbiorowym zarządzaniem zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z póz. zm.) oraz na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lutego 1995 r. (M. P. Nr 39, poz. 472, z póz zm.).

1. Zadania te wykonuje Agencja Prawa Autorskiego, instytucjonalna jednostka organizacyjna powołana przez XIII Krajowy Zjazd STL uchwałą z dnia 28.11.2009 r., podlegająca Zarządowi Głównemu STL. APA kierowana jest przez Dyrektora Biura STL z obsługą zadań przez pracowników. Agencja posiada wyodrębnione pomieszczenia oraz środki trwałe.

2. Zezwolenie na zbiorowe zarządzanie obejmuje zarządzanie:

a) prawami autorskimi do utworów twórców ludowych na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie
– zwielokrotnianie określoną techniką
– wprowadzenie do obrotu
– publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie
– wyświetlanie
– najem
– dzierżawa
– nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną
– nadawanie za pośrednictwem satelity
– równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową i telewizyjną

b) prawami pokrewnymi artystów ludowych do artystycznych wykonań na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie
– zwielokrotnianie określoną techniką
– wprowadzenie do obrotu
– publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie
– wyświetlanie
– najem
– dzierżawa
– publiczne odtwarzanie oraz nadawanie, jeżeli nie są dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza

3. Ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi przez APA nie jest ograniczona terytorialnie i działa na obszarze całej Polski. Uprawnienia do powierzenia prawa autorskich i pokrewnych w ochronę i zarząd przysługuje każdemu właścicielowi tych praw przede wszystkim twórców ludowym niezależnie od tego czy są członkami STL czy nie, jak spadkobiercom twórców i innym osobom, które legalnie te prawa nabyły.

4. Zarządzanie prawami ma zapewnić twórcy i wykonawcy lub innemu właścicielowi wynagrodzenie za korzystanie z utworów na polach eksploatacji jak w pkt. 2. Idea zbiorowego zarządzania ma zastosowanie do tych utworów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez różnych użytkowników, na różnych polach eksploatacji, także w tym samym czasie. Daje to możliwość nieograniczonego obrotu prawami na podstawie wielokrotnie udzielanych licencji.

5. Autorowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z jego utworów przez okres 70 lat od śmierci, wykonawcy utworów – 50 lat. Ma to zastosowanie przy ochronie całości praw autorskich i pokrewnych twórcy, jak i do zbiorowego zarządzania prawami.

6. Ogólną zasadą zarządzania jest jednakowe traktowanie praw wszystkich twórców oraz umożliwienie użytkownikom korzystania z utworów chronionych na jednakowych warunkach. Powierzenie praw i ochrona nie wymaga opłaty a na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania dokonuje się potrąceń zgodnie z Regulaminem inkasa i repartycji.

7. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi jest działalnością statutową STL i nie stanowi działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia tej działalności STL nie może osiągać zysku a Agencja ma jedynie prawo do pobierania prowizji od wpływów ze zbiorowego zarządzania na pokrycie kosztów swojej działalności. Pewna część tej prowizji może być przeznaczona na różne formy pomocy socjalnej.

8. Zasady podziału wpływów z tzw. czystych nośników określa szczegółowo Regulamin inkasa i repartycji.

9. Powierzenie praw w zarząd i ochronę następuje przez podpisanie dwóch jednobrzmiących egzemplarzy pełnomocnictw. Wszystkie informacje i materiały dotyczące twórcy są traktowane jako poufne i wykorzystywane tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania ochrony.

Osiągnięcie przez Agencję Prawa Autorskiego wysokiej efektywności w zakresie ochrony i zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w dużej mierze zależy od postawy samych autorów i wykonawców. Warunkiem wstępnym jest powszechne przystąpienie twórców do tej formy udostępnienia praw autorskich. Będzie to wyrazem profesjonalizmu i świadomości autorskoprawnej.

Agencja Prawa Autorskiego STL liczy na współpracę twórców w tym zakresie.