Kiszenie kapusty, wyk. Stanisława Mąka

Kiszenie kapusty, wyk. Stanisława Mąka

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza twórców ludowych do wzięcia udziału w konkursie na sztukę ludową.

Konkurs dotyczy następujących dziedzin twórczości ludowej: malarstwo, rzeźba, kowalstwo, garncarstwo, plecionkarstwo, koronkarstwo, hafciarstwo, wycinankarstwo oraz plastyka obrzędowa i zdobnicza.

Cele Konkursu:

  1. Krzewienie kultury ludowej i zachowanie dziedzictwa naszego regionu obejmującego dawne województwo chełmskie.
  2. Umożliwienie wszystkim członkom Oddziału Chełmskiego STL, Klubu Twórców Ludowych Krasnostawskiego Domu Kultury oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych.
  3. Popularyzacja twórczości ludowej.

Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie członkowie Oddziału Chełmskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Klubu Twórców Ludowych Krasnostawskiego Domu Kultury oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej
  2. Uczestnik Przeglądu może nadesłać od jednej do trzech prac z każdej dziedziny.
  3. Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: dziedzinę, tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon
  4. Prace nie spełniające wymagań sztuki ludowej określonych przez STL nie będą ocenianie.
  5. Na Konkurs nie można nadsyłać prac zgłaszanych w latach poprzednich.
  6. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 29 września 2017 r. godz. 17:00 na adres:

 Krasnostawski Dom Kultury
Okrzei 10
22-300 Krasnystaw
Z dopiskiem „sztuka ludowa”

Oceny prac dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatora – Krasnostawski Dom Kultury, którego pracownik jest Sekretarzem Jury bez prawa głosu.

Kryteria oceny – zgodność z tradycją regionu oraz walory artystyczne i techniczne

Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny.

Jury dokona również weryfikacji prac do ekspozycji.

Uczestnik składając prace na Konkurs jednocześnie akceptuje wszystkie warunki regulaminu.

W sprawach spornych decyduje Organizator i jego decyzje są ostateczne.

Organizator nie odsyła zgłoszonych na Konkurs prac, należy je odebrać po zamknięciu wystawy tj. od 20 listopada 2017 r.

Wręczenie nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy prac nastąpi podczas podsumowania XXI Przeglądu Twórczości Ludowej w dniu 25 października 2017 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury.

XXI Przegląd Twórczości Ludowej obejmuje Konkurs na Sztukę Ludową oraz Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Sabiny Derkaczewskiej. Organizatorem Przeglądu jest Krasnostawski Dom Kultury. Przegląd jest organizowany pod Patronatem Burmistrz Krasnegostawu Hanny Mazurkiewicz.

Osoba do kontaktu ze strony Organizatora:
Marta Zorska-Swatowska – Instruktor KDK
Tel. 82 576 22 18 lub 665 437 017