Kwartalnik „Twórczość Ludowa”, nr 1-2 (82) 2017

Kwartalnik „Twórczość Ludowa”, nr 1-2 (82) 2017

Kwartalnik „Twórczość Ludowa” to jedyne pismo o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęcone współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom i problemom. Adresowane do twórców ludowych, animatorów życia kulturalnego, instruktorów, pracowników instytucji kultury oraz do wszystkich zainteresowanych.

Pismo porusza problemy nurtujące środowisko, ukazuje złożoność i unikalne piękno polskiego dziedzictwa kulturowy ludowej, popularyzując je we wszystkich przejawach. Autorami publikowanych tekstów są wybitni naukowcy ze środowisk akademickich z całego kraju, etnografowie, socjologowie, kulturoznawcy, poloniści, muzykolodzy, folkloryści, regionaliści, sami twórcy ludowi, pracownicy regionalnych instytucji kultury, a także pasjonaci i osoby zainteresowane tą problematyką.

Ukazujące się od 1986 roku ogólnopolskie czasopismo „Twórczość Ludowa” wydawane jest w tradycyjnej formie jako kwartalnik (od trzech lat w postaci dwóch podwójnych numerów w roku, a 2011 jednego – poczwórnego numeru). Pismo powstało na bazie wydawanego od 1971 r. „Biuletynu Informacyjnego”. Redaguje je nieetatowe Kolegium Redakcyjne, od 2005 roku pracujące pod kierunkiem Redaktora Naczelnego prof. Jana Adamowskiego (przewodniczącego Rady Naukowej STL).

Dotychczas wydano 79 numerów kwartalnika. Przez 30 lat wydawania pismo zyskało liczne grono oddanych czytelników i współpracowników; stworzyło formułę, która jest pomostem między twórcami kultury ludowej a badaczami i środowiskiem animatorów.

tworczosc-ludowa-logo_www

Stowarzyszenie jako wydawca kwartalnika posiada stałych prenumeratorów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym biblioteki wojewódzkie, uniwersyteckie, gminne, instytucje naukowe i kulturalne oraz odbiorców indywidualnych. Promocja pisma ma miejsce na wszystkich imprezach organizowanych przez STL w całej Polsce, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia, przy okazji informacji medialnych oraz w postaci bezpłatnych egzemplarzy przekazywanych instytucjom i bibliotekom w całym kraju.

Druk, oprawa, skład i łamanie, powierzane są stałym współpracownikom STL-u w działalności edytorskiej i wydawniczej.

Całością prac kieruje 5 osobowe Kolegium Redakcyjne:
Prof. dr hab. Jan Adamowski – redaktor naczelny
Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. nadzw. UMCS – sekretarz
Dr Donat Niewiadomski i mgr Paweł Onochin – redaktorzy tematyczni
Dr Magdalena Grabias – redaktor językowy

Rada Naukowa:
Aleksander Błachowski
Anna Brzozowska-Krajka
Piotr Dahlig
Jan Kajfosz (Czechy)
Galina Krajczyńska (Ukraina)
Katia Michaiłowa (Bułgaria)
Teresa Smolińska

Rada Twórców Ludowych:
Waldemar Majcher
Władysław Sitkowski
Edmund Zieliński

Siedziba redakcji: ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin.

Nr ISSN: 0860-4126. Nakład – 300 egzemplarzy każdego numeru.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 7 punktów za publikację artykułu naukowego w “Twórczości Ludowej” w 2015 roku.

ZAMÓWIENIA:
W chwili obecnej kwartalnik ukazuje się w formie dwóch podwójnych numerów na rok. Cena pojedynczego numeru wynosi 10 zł. Roczna prenumerata (2 numery + koszty wysyłki) to 30 zł. Zamówienia prosimy wysyłać na adres: zgstl@op.pl.

Kontakt z redakcją: tel. (81) 532 49 74, e-mail: zgstl@op.pl

Kwartlanik „Twórczość Ludowa” wyadawany jest ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin czasopisma Twórczość Ludowa
Szczegółowy opis procedur recenzowania
Formularz recenzji

Bibliografia zawartości „Twórczości Ludowej” za lata 1986 – 2000