Aktualności

Pomoc socjalna dla twórców i artystów 2023

Informacje STL

Informujemy, że w 2023 roku wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej świadczone jest bezpośrednio przez MKiDN na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.

W związku z pandemią COVID-19 w latach 2020-2022 wnioski przyjmowało Narodowe Centrum Kultury. W tym okresie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury wypłaciły łącznie 35 677 zapomóg socjalnych o wartości 59 311 000 zł.

Terminy i tryb naboru wniosków w 2023 roku

  1. Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od stycznia 2023 r. do 01 grudnia 2023 r., lub do czasu wyczerpania środków finansowych.
  2. Na wsparcie finansowe w postaci pomocy socjalnej dla twórców i artystów z FPK w 2023 r. przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.
  3. Przyjmuje się kwotę jednorazowej wypłaty wsparcia w wysokości 3000 zł.
  4. Jeden Wnioskodawca może wystąpić o wsparcie 2-krotnie w czasie trwania naboru, jednak nie częściej niż co 3 miesiące (liczy się data wpływu wniosku).

Uprawnieni wnioskodawcy

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne – artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Informacje o trybie składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się na stronie: Pomoc socjalna dla twórców i artystów 2023