Działalność

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

Konkurs literacki organizowany przez Stowarzyszenie od 1972 roku poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi, jest adresowany do pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, „zakorzenionymi” w kulturze ludowej lub odwołujących się do jej wartości i estetyki. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbywa się jesienią każdego roku.

JAN POCEK – poeta ludowy urodzony w 1917 r. w Zabłociu k. Markuszowa, pow. Puławy, zmarł w 1971 r. w Kaleniu. Debiutował w „Wiciach” (1935). W czasie okupacji drukował w prasie konspiracyjnej, działał w Związku Pisarzy Polskich i grupie pisarzy ludowych „Wieś Tworząca”. Po wojnie prowadził gospodarstwo rolne we wsi Kaleń, pracował też jako dziennikarz „Gromady – Rolnika Polskiego”. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Klubu Pisarzy Ludowych, członek – założyciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 1968 r., odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1969). Jest przede wszystkim autorem wierszy, drukował w prasie codziennej, pismach literackich i w wielu antologiach. Autorskie edycje jego twórczości: Zgrzebne pieśni (1947), Malwy (1963), Wiersze (1973), Poezje (1980), Głosy Ziemi (1981), Poezje wybrane (1988). W roku 1962 nakręcono film o J. Pocku „W polu”. W 1989 r. Józef Zięba opublikował książkę „Jan Pocek 1917 – 1971”. W 1972 r. po raz pierwszy przyznano Nagrodę Artystyczną im. J. Pocka ustanowioną przez „Chłopską Drogę”. W tym też roku STL zaczął organizować dla swoich członków coroczny Konkurs Literacki im. J. Pocka. W 1983 r. w Markuszowie przy głównej ulicy wystawiono pisarzowi pomnik autorstwa Jarosława Furgały – członka STL.

Regulamin 51. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

 1. W konkursie mogą brać udział członkowie STL oraz pisarze w nim niezrzeszeni.
 2. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wierszy (od trzech do pięciu utworów) oraz prozy (od jednego do trzech tekstów).
 3. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów w danej dziedzinie.
 4. Należy nadsyłać utwory niepublikowane oraz nienagradzalne w innych konkursach. Każdy utwór należy przysłać w trzech identycznych egzemplarzach.
 5. Obowiązują ograniczenia objętościowe w prozie: do dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu (30 wersów na stronie, czcionka 12) w ramach zestawu. Interesują nas tradycyjne gatunki prozy ludowej: podania, opowieści wierzeniowe, anegdoty, bajki, przekazy etnograficzne i legendy.
 6. Każdy zestaw powinien być opatrzony godłem (w prawym górnym rogu), którego rozwiązanie należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie.
 7. Ze względu na rodowód i profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.
 8. Nadesłane utwory oceni jury powołane przez ZG STL. W obradach jury weźmie udział przedstawiciel ZG STL.
 9. Jury przyzna nagrodę specjalną za utwór poświęcony patronowi konkursu.
 10. Prace będą oceniane w równorzędnych kategoriach poezji i prozy. Jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie za zestaw lub za jeden szczególnie wartościowy utwór.
 11. Organizator konkursu ma prawo do publikowania nadesłanych tekstów (edycje pokonkursowe, „Twórczość Ludowa” itp.), dokonywania w nich skrótów, adiustacji i zmian tytułów.
 12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zadania „Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka”.
 13. Organizatorzy przyznają laureatom nagrody finansowe ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2023 roku na adres: Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin z dopiskiem „Konkurs Literacki im. Jana Pocka” (decyduje data stempla pocztowego).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Strona internetowa konkursu www.janpocek.pl