Kwartalnik Twórczość Ludowa

Kwartalnik Twórczość Ludowa

Kwartalnik „Twórczość Ludowa” to jedyne pismo o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęcone współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom i problemom. Adresowane do twórców ludowych, animatorów życia kulturalnego, instruktorów, pracowników instytucji kultury oraz do wszystkich zainteresowanych.

Pismo porusza problemy nurtujące środowisko, ukazuje złożoność i unikalne piękno polskiego dziedzictwa kulturowy ludowej, popularyzując je we wszystkich przejawach. Autorami publikowanych tekstów są wybitni naukowcy ze środowisk akademickich z całego kraju, etnografowie, socjologowie, kulturoznawcy, poloniści, muzykolodzy, folkloryści, regionaliści, sami twórcy ludowi, pracownicy regionalnych instytucji kultury, a także pasjonaci i osoby zainteresowane tą problematyką.

Ukazujące się od 1986 roku ogólnopolskie czasopismo „Twórczość Ludowa” wydawane jest w tradycyjnej formie jako kwartalnik (od trzech lat w postaci dwóch podwójnych numerów w roku, a 2011 jednego – poczwórnego numeru). Pismo powstało na bazie wydawanego od 1971 r. „Biuletynu Informacyjnego”. Redaguje je nieetatowe Kolegium Redakcyjne, od 2005 roku pracujące pod kierunkiem Redaktora Naczelnego prof. Jana Adamowskiego (przewodniczącego Rady Naukowej STL).

Godnym podkreślenia jest to, iż w roku 1996 redakcja kwartalnika została uhonorowana dyplomem i medalem przez Kapitułę Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera za szczególne zasługi w ochronie kultury staropolskiej i ludowej, zaś w 2002 roku Kolegium ­Redakcyj­ne tego pisma otrzymało wyróżnienie honorowe w konkursie Ludowe Oskary – za najciekawsze wydarzenie folklorystyczne roku 2001 w województwie lubelskim.

Dotychczas wydano 79 numerów kwartalnika. Przez 30 lat wydawania pismo zyskało liczne grono oddanych czytelników i współpracowników; stworzyło formułę, która jest pomostem między twórcami kultury ludowej a badaczami i środowiskiem animatorów.

Kolegium Redakcyjne

prof. dr hab. Jan Adamowski – redaktor naczelny, dr hab. Katarzyna Smyk, prof. nadzw. UMCS – sekretarz, dr Donat Niewiadomski i mgr Paweł Onochin – redaktorzy tematyczni, dr Magdalena Grabias – redaktor językowy, mgr Katarzyna Kraczoń – redaktor stylistyczno-językowy

Rada Naukowa

Aleksander Błachowski, Anna Brzozowska-Krajka, Piotr Dahlig, Jan Kajfosz (Czechy), Galina Krajczyńska (Ukraina), Katia Michaiłowa (Bułgaria), Teresa Smolińska

Rada Twórców Ludowych

Waldemar Majcher, Władysław Sitkowski, Edmund Zieliński

Kontakt z redakcją

ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
tel. (81) 532 49 74, e-mail: zgstl@op.pl

Nr ISSN: 0860-4126. Nakład – 300 egzemplarzy każdego numeru.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 7 punktów za publikację artykułu naukowego w “Twórczości Ludowej” w 2015 roku.

Kwartalnik „Twórczość Ludowa” wydawany jest ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamówienia

W chwili obecnej kwartalnik ukazuje się w formie dwóch podwójnych numerów na rok. Cena pojedynczego numeru wynosi 10 zł. Roczna prenumerata (2 numery + koszty wysyłki) to 30 zł. Zamówienia prosimy wysyłać na adres: zgstl@op.pl.

Dokumenty do pobrania

Regulamin czasopisma Twórczość Ludowa
Szczegółowy opis procedur recenzowania
Formularz recenzji
Informacje dla autorów tekstów

Bibliografia zawartości „Twórczości Ludowej” za lata 1986 – 2000

Najnowsze numery: