Wydawnictwa

Biblioteka „Dziedzictwo STL”

Zobacz katalog wydawnictw

Trzydziestolecie Biblioteki „Dziedzictwo” Stowarzyszenia Twórców Ludowych: 1993-2023

Tekst: Donat Niewiadomski

Stowarzyszenie Twórców Ludowych od początku powstania, czyli od 1968 roku, realizowało ambitny plan wydawniczy. Początkowo w ścisłej współpracy z Wydawnictwem Lubelskim, które dzięki m.in. zaangażowaniu osób sprawujących w nim ważne funkcje, przede wszystkim Romana Rosiaka i Zofii Wójcikowskiej, opublikowało w latach 1962-1990 trzydzieści trzy tomy pisarstwa ludowego w serii Lubelska Biblioteka Ludowa. Następnie, w 1976 roku Stowarzyszenie powołało swoją serię edytorską pn. Biblioteka Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W jej ramach, korzystając głównie z własnych środków i nadal współpracując z Wydawnictwem Lubelskim w zakresie druku, ogłoszono do 1993 roku trzydzieści jeden tomów; chociaż numeracyjnie jest ich trzydzieści, gdyż zdublowano tom dziesiąty, który przypisano zarówno Zygmuntowi Kupiszowi, jak i Cecylii Zielińskiej.

Przemiany polityczno-społeczne, zainicjowane w 1989 roku, spowodowały również odejście od scentralizowanego systemu wydawniczego, kontrolowanego dotąd merytorycznie i finansowo przez państwo. W postsocjalistycznych czasach ekspansji „dzikiego” kapitalizmu i niemal powszechnej prywatyzacji Wydawnictwo Lubelskie upadło na wolnym rynku. Z kolei, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, znana także z zajmowania się twórczością o rodowodzie chłopskim, uległa całkowitej marginalizacji i w zasadzie żadne ważne wydawnictwo nie interesowało się wtedy dokonaniami literatów spod przysłowiowej „strzechy”. W tej sytuacji pisarze ludowi zaczęli na własną rękę poszukiwać źródeł materialnego wsparcia dla swojej twórczości – od samorządów po darczyńców prywatnych. Upowszechniło się też samofinansowanie.

Doprowadziło to do dużego rozproszenia ruchu poligraficznego i wpłynęło, zwłaszcza początkowo, negatywnie na jakość edycji „prywatnych”. Z reguły nie miały one bowiem profesjonalnego opracowania, komentarza i korekt, co skutkowało brakiem reprezentatywności w doborze utworów i co gorsza błędami stylistycznymi, ortograficznymi i rzeczowymi. Pojawiło się ponadto szereg edycji wypełnionych tekstami przyczynkarskimi i – co tu kryć – grafomańskimi. Nie trzeba dodawać, że rzutowało to negatywnie na postrzeganie literatury ludowej w szerszych kręgach społecznych oraz w środowisku naukowym. Na domiar, w wielu przypadkach zaznaczała się niska jakość publikacji w powstających nagminnie „amatorskich” drukarniach oraz dziwna niechęć do określonego ustawą sejmową wysyłania egzemplarzy obowiązkowych do wytypowanych bibliotek, głównie do Biblioteki Narodowej. Trudno więc nawet było o dokładne rozpoznanie rozprzestrzeniającego się zjawiska.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych, jak niejedną instytucję tego rodzaju, pozbawiono także wówczas w ramach tzw. planu Balcerowicza całkowitego wsparcia ze strony Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dlatego Biblioteka Stowarzyszenia Twórców Ludowych nie mogła funkcjonować na dotychczasowych zasadach i w kwietniu 1993 roku Zarząd Główny STL powołał autonomiczną a zarazem społeczną redakcję pn. Biblioteka „Dziedzictwo” Stowarzyszenia Twórców Ludowych, której redaktorem naczelnym został Donat Niewiadomski. W stosunku do wcześniejszej Biblioteki wprowadzono nową numerację i nowy kształt edytorski, zachowując jednocześnie korelację numeracyjną z poprzednią serią. Postanowiono też zapewnić wydawnictwom właściwy poziom filologiczno-edytorski, wzbogacać je zestawami fotografii oraz autorską i anonimową ikonografią ludową.

Niebawem dzięki Zdzisławowi Podkańskiemu – pełnomocnikowi ministra kultury i sztuki ds. twórczości ludowej i rzemiosł artystycznych uzyskano środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Sztuki, po czym skierowano do druku osiem tomików. Regularne dotacje ministerialne umożliwiły wydanie do 1998 roku 36 pozycji (w tym dwu antologii). Po 1998 roku Ministerstwo zaprzestało jednak wspierania druku indywidualnych edycji pisarstwa ludowego w ramach Biblioteki „Dziedzictwo” STL. Dwa tomiki z 2000 roku zyskały natomiast dofinansowanie Ministerstwa wyłącznie wskutek zabiegów Heleny Niezabitowskiej-Kozickiej.

W latach 2001-2010 podstawowym źródłem finansowania „Dziedzictwa” stał się natomiast Urząd Marszałkowski (Województwo Lubelskie), wspomagany przez miejscowe samorządy powiatowe i gminne oraz niekiedy przez lokalne instytucje bankowe i spółdzielcze, co praktycznie ograniczyło zasięg serii do województwa lubelskiego. Spoza tego obszaru pojawiały się publikacje tylko wtedy, gdy pozyskano środki dla twórcy z jego województwa, przeważnie ze źródeł prywatnych lub gdy sam autor partycypował w kosztach. Z cennych dotacji Województwa Lubelskiego musiano natomiast w pewnym momencie zrezygnować wskutek zwiększenia poziomu środków własnych dla wnioskodawców.

W „dziejach” Biblioteki ważna okazała się poza tym decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w okresie 2006-2009 przyznawało fundusze na wydawnictwa, dokumentujące rozpisywany od 2006 roku w formule „otwartej” konkurs Jana Pocka. Po latach Ministerstwo wznowiło ten projekt i ponownie dotuje edycje stanowiące podsumowanie powyższego konkursu (2019-2022). Cennym wsparciem stały się prócz tego środki pochodzące z czystych nośników Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, co umożliwiło w 2015 roku ogłoszenie trzech tomików.

Ostatecznie, mimo licznych perturbacji finansowych, do 2023 roku w Bibliotece „Dziedzictwo” Stowarzyszenia Twórców Ludowych ukazało się 80 tomów, w tym trzy antologie i dziewięć wydawnictw pokonkursowych. Razem z wcześniejszą Biblioteką Stowarzyszenia Twórców Ludowych osiągnięto łącznie 111 publikacji, lecz we wspólnej numeracji figuruje ich 110, gdyż – jak wspomniano – w Bibliotece STL zdublowano tom dziesiąty * . Do druku przygotowywany jest obecnie tom 81., zawierający prozę i widowiska dramatyczne Elżbiety Wójtowicz.

Redakcję w trakcie trzydziestolecia funkcjonowania „Dziedzictwa” tworzyli: Stefan Aleksandrowicz (1993-2003), Maria Gleń (1994-1998), Waldemar Jóźwik (1993), Wiesław Kaczkowski (1993-1994), Halina Kosienkowska (1993-; od 2016 Kosienkowska-Ciota), Katarzyna Kraczoń (2022-), Donat Niewiadomski (1993-), Zdzisław Podkański (1993-2021), Władysław Sitkowski (1993-2020), Elżbieta Wójtowicz (2022-), Jan Adamowski (2022-). Edycje do druku przygotowywali naukowcy (folkloryści, historycy literatury, językoznawcy, kulturoznawcy) i krytycy literaccy, zajmujący się od lat literaturą ludową i świetnie przy tym zorientowani w problemach warsztatu edytorskiego: Jan Adamowski, Stefan Aleksandrowicz, Zbigniew Andres, Anna Brzozowska-Krajka, Feliks Czyżewski, Halina Kosienkowska, Katarzyna Kraczoń, Stanisława Niebrzegowska, Donat Niewiadomski, Helena Niezabitowska-Kozicka, Wanda Pomianowska, Maria Barbara Styk, Stanisław Weremczuk, Marta Wójcicka.

t. 1(31): Stanisława Pudełkiewicz, Przędza losu, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL –
MKiS, Ofic. Graf. WDK w Lublinie, Lublin 1993, ss. 77 [błąd, powinno być 76], fot. aut.; wstęp, s. 5-
8.
t. 2(32): Bolesław Majcher, Siewne słowa, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL – MKiS,
Ofic. Graf. WDK w Lublinie, Lublin 1993, ss. 68, fot. aut.; wstęp, s. 5-7.
t. 3(33): Czesław Maj, Zawieruchy. Gawędy, legendy i wspomnienia z Motycza, wybór, oprac. i wstęp
S. Aleksandrowicz, ZGSTL – MKiS, Ofic. Graf. WDK w Lublinie, Lublin 1994, ss. 68, fot. 19, fot.
aut.; wstęp, s. 5-6.
t. 4(34): Władysław Rutkowski, Słowo po słowie, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL –
MKiS, Ofic. Graf. WDK w Lublinie, Lublin 1993, ss. 92, fot. aut.; wstęp, s. 5-10.
t. 5(35): Zbyszko Sławian-Orliński, Leśne litanie, wybór, oprac. i wstęp H. Kosienkowska, ZGSTL –
MKiS, Ofic. Graf. WDK w Lublinie, Lublin 1993, ss. 80; fot. aut.; wstęp, s. 5-9.
t. 6(36): Eugenia Kosowska, Dłoń matki, wybór i oprac. S. Aleksandrowicz, S. Weremczuk, wstęp
Stefan Aleksandrowicz, ZGSTL – MKiS, Ofic. Graf. WDK w Lublinie, Lublin 1993, ss. 68; fot. aut.;
wstęp, s. 5-7.
t. 7(37): Wanda Łomnicka-Dulak, Ścieżką zachodzącego słońca, wybór, oprac. i wstęp A.
Brzozowska-Krajka, ZGSTL – MKiS, Ofic. Graf. WDK w Lublinie, Lublin 1994, ss. 76, fot. aut.;
wstęp, s. 5-8.

t. 8(38): Józef Małek, Poezje, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL – MKiS, Ofic. Graf.
WDK w Lublinie, Lublin 1994, ss. 92, fot. aut.; wstęp, s. 5-8.
t. 9(39): Barbara Krajewska, Aż po uspokojenie nieba, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski,
ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 122, nlb. 26, faksymile 5, fot. 24, fot. aut.; wstęp,
s. 5-13.
t. 10(40): Władysław Sitkowski, W dziejowych żarnach, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski,
ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 99, nlb. 21, fot. 26, fot.aut.; wstęp, s. 5-14.
t. 11(41): Ignacy Antosz, Przed świata ogrodem, wybór, oprac. i wstęp Z. Andres, il. Roma
Galantowicz, ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 93, nlb. 7, il. 6, fot. aut.; wstęp, s.
5-11.
t. 12(42): Prowadź nas w jasność. Antologia ludowej liryki religijnej, zebrał, oprac. i słowem
wstępnym opatrzył D. Niewiadomski; il. Tadeusz Adamski, Zygmunt Bukowski, Aniela Danioł,
Bronisław Dziopa, Jarosław Furgała, Mieczysław Gaja, Stanisław Graca, Józef Hulka, Tadeusz
Kacalak, Antoni Kamiński, Zdzisław Purchała, Krzysztof Pycka, Wacław Suska, Józef Wiśniewski,
Mieczysław Zawadzki, Tadeusz Żak; ZGSTL – MKiS – Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki UW w
Lublinie, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 306, nlb. 2, il. 19; słowo wstępne, s. 5-7.
t. 13(43): Bolesław Piecha, Jak drzewiej bywało, wybór, oprac. i wstęp J. Adamowski, ZGSTL –
MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 101, nlb. 3, fot. aut.; wstęp, s. 5-11.
t. 14(44): Waleria Prochownik, Rajski ogród, wybór, oprac. i wstęp J. Adamowski, S. Niebrzegowska,
il. Władysława Szproch, ZGSTL – MKiS – Tow. Miłośników Ziemi Żywieckiej, Wyd. Polihymnia,
Lublin 1994, ss. 103, nlb. 1, il. 6, fot. aut.; wstęp, s. 5-10.
t. 15(45): Kazimiera Wiśniewska, Duch matki, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL –
MKiS – Tow. Regionalne Hrubieszowskie, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 78, nlb. 22, fot. 29, fot.
aut.; wstęp, s. 5-10.
t. 16(46): Paulina Hołyszowa, Wiosna nad ziemią polską, wybór, oprac. i wstęp S. Aleksandrowicz,
ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 73, nlb. 11, fot. 9, fot. aut.; wstęp, s. 5-12.
t. 17(47): Maria Majchrzak, Po ziemi i niebie, wybór, oprac. i wstęp H. Kosienkowska, ZGSTL –
MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 77, nlb. 11, fot. 6, fot. aut.; wstęp, s. 5-10.
t. 18(48): Stefan Chojnowski, W zieloności Mazowsza, wybór, oprac. i wstęp H. Kosienkowska,
ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 60, nlb. 12, fot. 12; fot. aut.; wstęp, s. 5-9.
t. 19(49): Zuzanna Spasówka, Kwiatów wieczorne modlitwy, wybór, oprac. i wstęp S.
Aleksandrowicz, ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 60, nlb. 12, fot. 11, fot. aut.;
wstęp, s. 5-9.
t. 20(50): Mieczysław Mularski, Dusza w błękitach, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL
– MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1994, ss. 74, nlb. 6, fot. aut; wstęp, s. 5-7.
t. 21(51): Jadwiga Solińska, Szczęście, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, il. J. Solińska, wyd.
na zlecenie autorki i ZGSTL, Wyd. Polihymnia, Lublin 1995, ss. 69, nlb. 3, il. 10, fot. aut.; wstęp, s. 5-
10.
t. 22(52): Krystyna Poczek, Wieczorne pacierze, wybór, oprac. i wstęp H. Kosienkowska, ZGSTL –
MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1995, ss. 87, nlb. 13, fot. 11, fot. aut.; wstęp, s. 5-15.

t. 23(53): Zofia Roj-Mrozicka, Ziarnko gorczycy, wybór, oprac. i wstęp S. Niebrzegowska, il. Joanna
Mrozicka-Winkler, ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1995, ss. 105, nlb. 1, il. 6, fot. 19, fot.
aut.; wstęp, s. 5-14.
t. 24(54): Sabina Szymbor, Okruchy bieli, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL – MKiS,
Wyd. Polihymnia, Lublin 1995, ss. 71, nlb. 17, fot. 20, fot. aut.; wstęp, s. 5-13.
t. 25(55): Irena Butkiewicz, Odlecę białym gołębiem, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, il. lud.
kowalstwo artystyczne, ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1995, ss. 112, nlb. 12, il. 6, fot. 9,
fot. aut; wstęp, s. 5-16.
t. 26(56): Janina Boniakowska, Kruszą się dni, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL –
MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1995, ss. 91, nlb. 17, fot. 16, fot. aut.; wstęp, s. 5-13.
t. 27(57): Kazimierz Maurer, Korzenie duszy. Prozą i wierszem, wybór, oprac. i wstęp J. Adamowski,
ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1995, ss. 76, nlb. 12, fot. 15, fot. aut.; Mój życiorys [K.
Maurer], s. 11-13; wstęp, s. 5-10.
t. 28(58): Andrzej Murański, Pogodki spod Romanki, wybór, oprac. i wstęp F. Czyżewski, ZGSTL –
MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1995, ss. 126, nlb. 18, fot. 24, fot. aut.; wstęp, s. 5-14; słowniczek
wyrażeń gwarowych, s. 119-126.
t. 29(59): Alfreda Magdziakowa, Tęczowe krople rosy, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, il. A.
Magdziakowa, ZGSTL – MKiS – Woj. Zamojski, Wyd. Polihymnia, Lublin 1996, ss. 122, nlb. 14, il.
6, fot. 15, fot. aut.; wstęp, s. 5-16.
t. 30(60): Franciszka Boryta, Baśnie – wspomnienia – opowieści, zebrał, oprac. i wstępem opatrzył J.
Adamowski, ZGSTL – MKiS – UG w Szczebrzeszynie, Wyd. Polihymnia, Lublin 1996, ss. 84, fot. 4,
fot. aut.; wstęp Między snem, magią a rzeczywistością, s. 5-15.
t. 31(61): Stanisław Harla, W blasku i rytmie słowa, wybór, oprac. i wstęp Z. Andres, ZGSTL –
MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1996, ss. 96, nlb. 4, fot. aut.; wstęp, s. 5-14.
t. 32(62): Wawrzyniec Hubka, Jedna jest Polska, wybór, oprac. i wstęp S. Niebrzegowska, ZGSTL –
MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1996, ss. 115, nlb. 1, fot. aut.; wstęp, s. 5-14.
t. 33(63): Józef Struski, Jogula – Dziobula – Tarka. Utwory prozą i wierszem, wybór, oprac. i wstęp
S. Aleksandrowicz, il. lud. motywy snycerskie, ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1997, ss.
109, nlb. 1, il. 6, fot. 10, fot. aut.;.wstęp, s. 5-13
t. 34(64): Józef Kosakowski, Nie smucę się swoim wiekiem, wybór, oprac. i wstęp H. Kosienkowska,
ZGSTL – MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1997, ss. 115, nlb. 3, fot. 10, fot. aut.; wstęp, s. 5-10.
t. 35(65): Helena Wolska, Gdzie Dunajec toczy wody, wybór, oprac. i wstęp M. B. Styk, ZGSTL –
MKiS, Wyd. Polihymnia, Lublin 1997, ss. 88, nlb. 16, fot. 19, fot. aut.; wstęp, s. 5-8.
t. 36(66): Pobożnych diabeł kusił. Antologia nadnaturalnej prozy ludowej, zebrał, oprac., wstępem i
notami biograf. aut. opatrzył D. Niewiadomski; il. Zygmunt Bukowski, Adam Doleżuchowicz,
Stanisław Korpa, Jan Kowalski, Zdzisław Purchała; ZGSTL – MKiS – Wydz. Kultury, Sportu i
Turystyki UW w Lublinie, Wyd. Polihymnia, Lublin 1998, ss. 395, nlb. 1, il. 40; wstęp, s. 5-24; noty
biograf. autorów, s. 369-379; ponadto inf. o Bibliotece „Dziedzictwo” STL, s. 391-395.

t. 37(67): Władysław Koczot, Chłopskim gościńcem, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL
– Woj. Zamojski – WDK w Zamościu, Wyd. Polihymnia, Lublin 1998, ss. 96, nlb. 14, fot. 14, fot.
aut.; wstęp, s. 5-14.
t. 38(68): Barbara Krajewska, Ojczysta tęcza, wybór, oprac., wstęp i nota biograf. aut. D.
Niewiadomski, ZGSTL – Woj. Ciechanowski, Wyd. Polihymnia, Lublin 1998, ss. 171, nlb. 9, fot. 26,
fot. aut.; wstęp, s. 5-10, nota biograf., s. 151-153.
t. 39(69): Wacław Lipowski, Z praojców wieków, wybór, oprac. i wstęp H. Niezabitowska-Kozicka,
ZGSTL – MKiDN, Wyd. Polihymnia, Lublin 2000, ss. 65, nlb. 3, fot. 13, fot. aut.; wstęp, s. 5-12.
t. 40(70): Ryszard Bocheński, Moje miejsce jest tu. Wybór wierszy, wybór, oprac. i posłowie W.
Pomianowska, ZGSTL – MKiDN, Wyd. Polihymnia, Lublin 2000, ss. 74, nlb. 2, fot. aut.; posłowie, s.
61-74.
t. 41(71): Zofia Antosik, Ziemio moja miła, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, il. Aleksandra
Niewiadomska, ZGSTL, Wyd. Polihymnia, Lublin 2000, ss. 89, nlb. 1, wkł. 11, il. 10, fot. aut; wstęp,
s. 5-10.
t. 42(72): Gdzie pył chlebowy słońca sięga. Motyw „małej ojczyzny” w poezji ludowej ziemi
lubelskiej. Antologia, zebrał, oprac., wstępem i notami biograf. aut. opatrzył oraz nota edytorska D.
Niewiadomski, il. Stanisława Mąka, Wiesława Szymoniak, ZGSTL – Woj. Lubelskie, Wyd.
Polihymnia, Lublin 2001, ss. 243, nlb. 1, wkł. 3, il. 10 + 1, fot. autorów; wstęp W krainie narodzin
chleba, s. 5-17; nota edytorska, s. 233-234.
t. 43(73): Alfreda Magdziakowa, Rok obrzędowy mojego regionu. Ginące obrzędy, zwyczaje,
wierzenia i pieśni kresowej wsi polskiej z okolic Dubienki w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie,
wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL – Gmina Zamość – Muzeum Zamojskie w Zamościu
– Pow. Bank Spółdzielczy w Zamościu – Pow. Zamojski – Urząd Miejski w Zamościu – Woj.
Lubelskie i inni, Druk. Sampol, Lublin 2003, ss. 178, nlb. 6, wkł. 1, fot. 21, fot. aut.; wstęp, s. 5-8; Od
Autorki, s. 165-167.
t. 44(74): Krystyna Winiarczyk, Białej malwy kwiat, wybór, oprac. i posłowie D. Niewiadomski,
ZGSTL – Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w
Krasnymstawie – Starostwo Pow. w Krasnymstawie – Krasnostawski Dom Kultury, Druk. Sampol,
Lublin 2003, ss. 60, nlb. 4, fot. aut.; posłowie, s. 55-60.
t. 45(75): Franciszka Ogonowska, Gdzie kwitną chabry błękitne, wybór, oprac. i posłowie D.
Niewiadomski, ZGSTL – Woj. Lubelskie – UG Łaszczów, Wyd. Polihymnia, Lublin 2003, ss. 90, nlb.
4, fot. 20, fot. aut.; posłowie, s. 75-77.
t. 46(76): Florianna Kiszczak, W świętości pszenic, wybór, oprac. i posłowie D. Niewiadomski,
ZGSTL – Woj. Lubelskie – M-GOK we Frampolu, Wyd. Polihymnia, Lublin 2003, ss. 102, nlb. 4,
wkł. 3, fot. 11, fot. aut.; posłowie, s. 89-93.
t. 47(77): Wacław Daruk, Na zdrowy rozum. Zbiór przysłów ludowych i powiedzeń obiegowych
używanych na Lubelszczyźnie, wybór, oprac. i posłowie D. Niewiadomski, ZGSTL – Woj. Lubelskie,
Druk. Sampol, Lublin 2003, ss. 92, nlb. 4; Od Autora, s. 5; posłowie, s. 89-93.
t. 48(78): Jan Adamowski, Ludowe pieśni i oracje z repertuaru Krystyny Poczek, transkrypcja
muzyczna Anna Więclewska i Anna Michalec, ZGSTL – Woj. Lubelskie, Wyd. Polihymnia, Lublin
2003, ss. 124, nlb. 4, nuty, fot. 8, fot. aut.; [wstęp] J. Adamowski, Krystyna Poczek – strażniczka
ludowych tradycji, s. 5-21; komentarze, s. 113-115.

t. 49(79): Mieczysław Kościński, Zapomniane progi, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL
– Woj. Lubelskie – Gminna Biblioteka Publiczna w Uścimowie, Druk. A-Graf, Lublin 2004, ss. 57,
nlb. 7, fot. aut; fot. 4; wstęp, s. 5-8.
t. 50(80): Stefan Sidoruk, Gwiazdy nad strzechą, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, il. S.
Sidoruk, ZGSTL – Woj. Lubelskie, Wyd. Polihymnia, Lublin 2005, ss. 124, nlb. 4, il. 8, fot. aut.;
wstęp, s. 5-18.
t. 51(81): Helena Kołodziejowa, Z pieśnią podniebną…, wybór, oprac., wstęp oraz wybór i układ
ilustracji D. Niewiadomski, il. H. Kołodziejowa, ZGSTL – UG Abramów – Pow. BS w Lubartowie –
Odział w Abramowie, Lublin 2005, ss. 59, nlb. 1, wkł. 20, il. 26+1, fot. 7, fot. aut; wstęp, s. 5-12.
t. 52(82): Franciszka Ogonowska, Ścieżki pamięci, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL –
Woj. Lubelskie – UG w Łaszczowie – BS w Łaszczowie, Druk. Sampol, Lublin 2006, ss. 118, nlb. 12,
wkł. 1, fot. 12, fot. aut; wstęp, s. 5-10.
t. 53(83): Janina Radomska, Powracające wspomnienia, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski,
ZGSTL – Woj. Lubelskie – M-GOK we Frampolu, Druk. Sampol, Lublin 2006, ss. 104, nlb. 16, wkł.
1, fot. 16, fot. aut.; wstęp, s. 5-8.
t. 54(84): Lilia Sola, Choć wioska moja daleko, wybór, oprac. i wstęp H. Hosienkowska, il. L. Sola,
ZGSTL – Dom Chemika w Puławach – Prozap sp. z o.o. w Puławach, Druk. Sampol, Lublin 2006, ss.
111, nlb. 23, wkł. 14, il. 47, fot. 21, fot. aut.; wstęp, s. 5-12
t. 55(85): Odejdę a po mnie pieśń zostanie. Wydawnictwo pokonkursowe XXXV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wybór, oprac., komentarze, zestawienia,
słowo wstępne D. Niewiadomski; oprac. prozy M. Wójcicka, ZGSTL – MKiDN, Druk. Sampol,
Lublin 2006, ss. 261, nlb. 13, wkł. 1, fot. 25, fot. J. Pocka; słowo wstępne, s. 5-6; ponadto D.
Niewiadomski, Jan Pocek: 1917-1971 (tu: Z życia poety – nota biobibliograficzna, s. 9-13; Jan Pocek
– bohater ludowej wyobraźni, s. 15-16; Wiersze poświęcone Janowi Pockowi, s. 17-28) oraz Wykaz
laureatów: 1975-2005, s. 247-256.
t. 56(86): Barbara Krajewska, Gwiazdy liczą kłosy, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL –
Fabryka Okuć Meblowych „Stalmot” w Nidzicy, Wyd. i Druk. Liber Duo, Lublin 2007, ss. 129, nlb.
29, fot. 36, fot. aut.; wstęp, s. 7-16.
t. 57(87): Władysław Koczot, W zachwycie chłopskiego serca, wybór, oprac. i wstęp D.
Niewiadomski, ZGSTL – Woj. Lubelskie – UG w Radecznicy – BS w Szczebrzeszynie – Pow.
Zamojski, Wyd.-Druk. Liber Duo, Lublin 2007, ss. 130, nlb. 4, wkł. 7, fot. 21, fot. aut.; wstęp, s. 5-14.
t. 58(88): Barbara Kryszczuk, Miłość modli się ciszą, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, il. B.
Kryszczuk, ZGSTL – Woj. Lubelskie – UG w Werbkowicach – BS w Werbkowicach, Wyd.-Druk.
Liber Duo, Lublin 2007, ss. 81, nlb. 7, wkł. 3, il. 8+1, fot. aut.; wstęp, s. 5-11.
t. 59(89): Zofia Kwiatosz, W błękicie nieba i zieleni zbóż, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski,
ZGSTL – Woj. Lubelskie, Wyd. i Drukarnia Liber Duo, Lublin 2007, ss. 59, nlb. 5, wkł. 1, fot. aut;
wstęp, s. 5-8.
t. 60(90): Odnajdę wieczność w kroplach rosy. Wydawnictwo pokonkursowe XXXVI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wybór, oprac. i protokół jury D.
Niewiadomski, il. Zygmunt Bukowski, Stanisława Mąka, ZGSTL – MKiDN, Wyd. i Druk. Liber Duo,
Lublin 2007, ss. 97, nlb. 3, wkł. 7, il. 2 + 11, fot. J. Pocka.
t. 61(91): I brył swych grzmotem zapłacze ziemia… Wydawnictwo pokonkursowe XXXVII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wybór, oprac. i protokół jury D.

Niewiadomski, il. Henryk Abramczyk, Bazyli Albiczuk, Stanisław Koguciuk, Eugeniusz Węgiełek,
ZGSTL – MKDN, Wyd. i Druk. Liber Duo, Lublin 2008, ss. 81, nlb. 3, wkł. 4, il. 2+8, port. aut. – rys.
Kazimierza Franckiewicza.
t. 62(92): Stefan Sidoruk, Oblicza Kresów, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, il. Jan Uścimiak,
ZGSTL – Woj. Lubelskie, Wyd. i Druk. Liber Duo, Lublin 2009, ss. 149, nlb. 3, wkł. 4, il. 8, fot. aut.;
wstęp, s. 5-11.
t. 63(93): Barbara Krajewska, Uśmiecha się do mnie łąka, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski,
ZGSTL – Starostwo Pow. w Nidzicy – Nidzicki Fundusz Lokalny – BS w Nidzicy, Wyd.-Druk. Liber
Duo, Lublin 2009, ss. 122, nlb. 6, wkł. 15, fot. 43, fot. aut.; wstęp, s. 7-23.
t. 64(94): Na skibie czarnej serce swoje złożę. Wydawnictwo pokonkursowe XXXVIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wybór, oprac. i komunikat jury D.
Niewiadomski, il. Zbigniew Chalimoniuk, Bolesław Parasion, ZGSTL – MKiDN, Wyd. i Druk. Liber
Duo, Lublin 2009, ss. 77, nlb. 3, wkł. 4, il. 1+4, fot. J. Pocka.
t. 65(95): Władysław Sitkowski, Zapomniane paciorki babuni, wybór, oprac. i wstęp D.
Niewiadomski, il. Piotr Szewczuk (fot. – krajobrazy Roztocza), ZGSTL – Woj. Lubelskie – Miasto i
Gmina Zwierzyniec – Nadleśnictwo Zwierzyniec – Pow. Zamojski – Tow. Miłośników Zwierzyńca,
Wyd. i Druk. Liber Duo, Lublin 2009, ss. 205, nlb. 31, wkł. 11, il. 16, fot. 38, fot. aut.; wstęp, s. 5-17.
t. 66(96): Wacław Gutowski, W krzywym zwierciadle, wybór, oprac., wstęp i nota biograf. H.
Kosienkowska, ZGSTL – Woj. Lubelskie, Wyd. i Druk. Liber Duo, Lublin 2009, ss. 74, nlb. 6, fot.
aut.; wstęp, s. 5-26; nota, s. IV okł..
t. 67(97): Piszę wiersze matczyną mową sękatą bólem. Wydawnictwo pokonkursowe XXXIX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wybór, oprac. i komunikat jury D.
Niewiadomski, il. Zdzisław Purchała, ZGSTL – Woj. Lubelskie, Wyd. i Druk. Liber Duo, Lublin
2010, ss. 63, nlb. 5, wkł. 5, il. 2+4, port. J. Pocka – obraz Tomasza Zawadzkiego.
t. 68(98): Barbara Krajewska, Na gościńcu przeszłości, [wybór], oprac., wstęp i nota edytorska D.
Niewiadomski, Fabryka Okuć Meblowych STALMOT w Nidzicy, Wyd. i Druk. Liber Duo, Lublin
2011, ss. 200, nlb. 10, wkł. 1, faksymile dok. 9, fot. 57+29, fot. aut.; wstęp, s. 7-15; nota, s. IV okł.
t. 69(99): Maria Puterla-Maderowa, Pługiem modlitwy orzę pole, wybór, oprac., posłowie i nota
biograf. D. Niewiadomski, ZGSTL, Wyd.-Druk. Liber Duo, Lublin 2011, ss. 119, nlb. 23 (w tym 16
na wkładkach), wkł. 9, fot. 23+1 (Zdzisław Wąsacz, m.in. kapliczki w Błędowej Tyczyńskiej i
okolicy),), fot. aut.; [M. Puterla-Maderowa] Moje zycie; s. 5-8; posłowie, s. 111-120; nota, s. IV okł.
t. 70(100): Helena Kołodziejowa, Z pieśnią podniebną…, wybór, oprac., wstęp oraz wybór i układ
ilustracji D. Niewiadomski; il. H. Kołodziejowa, wyd. 2. uzupełnione, Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – UG Abramów – BS w Lubartowie – Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Abramowie, Lublin 2011, ss. 59, nlb. 1, wkł. 20, il. 26+1, fot. 7, fot. aut.;
wstęp, s. 5-12; Słowo od Autorki, s. 13.
t. 71(101): Florianna Kiszczak, Kiedy dzień zaczyna gasnąć, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski,
ZGSTL – M-GOK we Frampolu, Wyd. i Druk. Liber Duo, Lublin 2012, ss. 125, nlb. 15, fot. 15, fot.
aut.; wstęp, s. 5-12.
t. 72(102): Barbara Kryszczuk, W zapachu pól i chleba, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski; il. B.
Kryszczuk; ZGSTL – Stow. Autorów ZAiKS – Gmina Werbkowice – Gmina Mircze – Starostwo
Pow. w Hrubieszowie, Wyd.-Druk. Liber Duo, Lublin 2015, ss. 93, nlb. 15, wkł. 7, il. 12+2, fot. aut.;
wstęp, s. 5-15.

t. 73(103): Elżbieta Wójtowicz, Gdy jo byłom gospodyniu, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski,
ZGSTL – Stow. Autorów ZAiKS, Wyd.-Drukarnia Liber Duo, Lublin 2015, ss. 176, nlb. 20, wkł. 1,
fot. 27+1, fot. aut.; wstęp, s. 5-10.
t. 74(104): Janina Radomska, Echa pokoleń, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, ZGSTL – Stow.
Autorów ZAiKS – M-GOK we Frampolu, Wyd.-Druk. Liber Duo, Lublin 2015, ss. 122, nlb. 14, wkł.
1, fot. 15, fot.; wstęp, s. 5-10.
t. 75(105): Krystyna Poczek, Elżbieta Wójtowicz, Kwitną czeremchy i jarzębiny, wybór, oprac. i
wstęp D. Niewiadomski; redakcja Paweł Onochin; Pow. Puławy, Wyd.-Druk. Liber Duo, Lublin 2016,
ss. 134, nlb. 6, wkł. 2, fot. autorek; wstęp, s. 5-18.
t. 76(106): Chodzę o świcie po srebrnych polach. Wydawnictwo pokonkursowe XLVIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wybór, oprac. i słowo wstępne D.
Niewiadomski, wykaz uczestników K. Kraczoń, ZGSTL – MKiDN, Wyd. Stara Droga, Druk. Akapit,
Lublin 2019, ss. 116, nlb. 4; słowo wstępne, s. 5-10.
t. 77(107): Barbara Krajewska, Kluczem modlitwy otwieram dzień, wstęp, redakcja, [oprac.] i nota
biograf.-edytorska D. Niewiadomski, Gmina Janowiec Kościelny, Wyd.-Druk. Liber Duo, Lublin
2020, ss. 135, nlb. 9, wkł. 10, fot. 31, fot. aut.; wstęp, s. 5-17; nota, s. IV okł.
t. 78(108): Gdzie ptaki drzewom skrzydła podają. Wydawnictwo pokonkursowe XLIX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wybór, oprac. i słowo wstępne D.
Niewiadomski, wykaz uczestników K. Kraczoń, ZGSTL – MKiDN, Druk. Akapit, Lublin 2020, ss.
107, nlb. 5; słowo wstępne, s. 5-7.
t. 79(109): Obłoki z niebem w sercu noszę. Wydawnictwo pokonkursowe Jubileuszowego L
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski,
wykaz uczestników K. Kraczoń, logo konkursu Roman Prószyński, ZGSTL – MKiDN, Druk. Akapit,
Lublin 2021, ss. 185, nlb. 7; wstęp, s. 5-14.
t. 80(110): Zabiorę z sobą w wieczność błękit. Wydawnictwo pokonkursowe LI Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, wybór, oprac. i wstęp D. Niewiadomski, wykaz uczestników
K. Kraczoń, ZGSTL – MKiDN, Druk. Akapit, Lublin 2022, ss. 142, nlb. 10; wstęp, s. 5-7.
t. 81(111): Elżbieta Wójtowicz, wybór i oprac. D. Niewiadomski, wstęp K. Kraczoń, Lublin 2023 [w
przygotowaniu].
* Nie są to wszystkie publikacje autorskie STL, ponieważ ukazywały się jeszcze serie: „Wizytówki
Stowarzyszenia Twórców Ludowych” i „Twórcy ludowi – dzieciom”, ponadto miały miejsce edycje
pozaseryjne, w tym antologie i albumy sztuki. Wydawano też czasopismo „Biuletyn Informacyjny
Stowarzyszenia Twórców Ludowych” (31 numerów w latach 1971-1986), a obecnie ukazuje się
nominalny kwartalnik „Twórczość Ludowa” (93 numery od 1986 roku). Zob. D. Niewiadomski,
Kalendarium XXV-lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Lublin 1994; A. Gauda, Działalność
wydawnicza Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1968-2003), Lublin 2003.
Skróty: aut. = autor/-a/-ów, autorka/-i; biograf. = biograficzna/-e/-o, biograficznymi; druk. =
drukarnia; fot. = fotografia/-e, fotografii; ikon. = ikonografia; il. = ilustracja/-i; inf. = informacje; lud.
= ludowa/-y/-e; nlb. = [strona] nieliczbowana, [stron] nieliczbowanych; okł. = okładka/-i; oprac. =
opracowanie, opracował; port. = portret; pow. = powiat, powiatowy/-e; rys. = rysunek; s. = strona/-y;
ss. = stron; stow. = stowarzyszenie; tow. = towarzystwo; wkł. = wkładki/-a, wkładek; woj. =
wojewoda, województwo; wyd. = wydawnictwo, wydanie; wydz. = wydział.
Skróty instytucji: BS = Bank Spółdzielczy; M-GOK = Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury; MKiDN =
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MKiS = Ministerstwo Kultury i Sztuki; Ofic. Graf.
= Oficyna Graficzna; UG = Urząd Gminy; UW = Urząd Wojewódzki; WDK = Wojewódzki Dom

Kultury; ZAiKS = Związek Autorów