Aktualności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o artystach zawodowych przedłożony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

AktualnościInformacje STL

Rząd chce zapewnić artystom realne zabezpieczenie socjalne i ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi o włączenie artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych z jednoczesnym zapewnieniem im mechanizmu wsparcia przy opłacaniu składek. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o artystach zawodowych przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Najważniejsze rozwiązania:

 1. Nowe przepisy definiują kategorię artystów zawodowych i ich działalność. Artyście  zawodowemu zostaną przyznane uprawnienia bez względu na to, czy w świetle prawa autorskiego danej osobie przynależą prawa twórcy, czy prawa pokrewne do wykonywanego dzieła sztuki (utworu).
  • Przewiduje się powołanie Polskiej Izby Artystów odpowiedzialnej w szczególności za rozpatrywanie spraw związanych z potwierdzaniem lub aktualizacją uprawnień artysty zawodowego, przyznawaniem artystom zawodowym dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wsparcie socjalne; w radzie izby zasiądzie 14-stu przedstawicieli organizacji reprezentujących artystów, 5-ciu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 1 ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 1 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • Uregulowane zostały procedury uzyskania, poświadczania i aktualizacji uprawnień artysty zawodowego na podstawie dorobku potwierdzonego przez organizacje reprezentatywne dla środowisk artystycznych, a także przychodów z działalności artystycznej.
 2. Określone zostały zasady dostępu artystów do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dostosowane do funkcjonowania systemu ubezpieczeń.
  • Każdy artysta, który nie ma tytułu z innego źródła, np. działalności gospodarczej czy stosunku pracy, będzie opłacał składki liczone od podstawy ich wymiaru nie wyższej niż płaca minimalna.
 3. Z budżetu państwa finansowane będą dopłaty na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla najmniej zarabiających osób posiadających status artysty.
  • Artystom zawodowym, opłacającym składki na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe i zdrowotne z tytułu posiadania aktualnych uprawnień artysty zawodowego, których przeciętny miesięczny dochód (ze wszystkich źródeł, nie tylko działalności artystycznej), był niższy niż 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, będzie przyznawana na wniosek dopłata, która będzie wynosić od 20 proc. do 80 proc. obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, liczonych od podstawy ich wymiaru nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie.
 4. Wprowadzona zostanie Karta Artysty Zawodowego (na wzór Karty Dużej Rodziny), która umożliwi tworzenie pakietów, udogodnień, ulg i ofert adresowanych do tej grupy społecznej.
 5. Nowe przepisy przewidują, że każda działalność artystyczna ma charakter twórczy, bez względu na fakt czy w świetle prawa autorskiego artyście przysługują prawa majątkowe („twórcy”) czy prawa pokrewne („wykonawcy”). Konsekwencją tego będzie  wprowadzenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodu z działalności artystycznej dla wszystkich artystów zawodowych.

Źródło: www.gov.pl/web/kultura