Aktualności

List Prezesa ZG STL do członków STL

Informacje STL

Szanowni Twórcy tradycyjnie poprzez list noworoczny pragniemy złożyć Wam najlepsze życzenia i podziękować za pracę na rzecz upowszechniania kultury ludowej. Wyrażamy nadzieję, że relacje pomiędzy Zarządem Głównym, a jego członkami będą oparte na zrozumieniu, życzliwość i wzajemnej pomocy.

Za nami kolejny trudny rok, zapewniamy Was jednak o naszych wysiłkach, które podejmujemy w celu zabezpieczenia dalszego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, które nie tylko w naszym przekonaniu pełni szczególną rolę i ma ogromne znaczenie dla kultury narodowej.

W 2023 roku wykonanych zostało szereg działań zrealizowane które w obecnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Stowarzyszenia były możliwe do realizacji. Zakończyliśmy rok z finansową płynnością, utrzymaliśmy naszą siedzibę na Grodzkiej 14 w Lublinie oraz zorganizowaliśmy szereg działań statutowych, popularyzatorskich i wydawniczych. Nieprzerwanie realizujemy swoje obowiązki, reprezentując twórców ludowych we wszystkich możliwych gremiach, w tym: Ministerialnej Komisji Kulturowego Dziedzictwa Niematerialnego oraz Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, Nagrody im. O. Kolberga oraz pracach dotyczących statusu twórczego i prawa autorskiego, a także w Radzie Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Znaczącym dla naszej organizacji wydarzeniem było przedłożenie przez Międzynarodowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO akredytacji Stowarzyszeniu. W grudniu 2023 roku w Botswanie odbyła się 18. sesja Komitetu UNESCO, która pozytywnie rozpatrzył sprawozdanie STL i tym samym przedłużył akredytację przy UNESCO na kolejny okres sprawozdawczy. To dobitnie świadczy o znaczeniu naszych działań dla ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Informujemy, że organizacja kolejnego Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych planowana jest zgodnie ze Statutem w 2027 roku. W związku z tym zjazdy sprawozdawczo – wyborcze w Oddziałach STL powinny zakończyć się do 2026 roku. Przedłużona kadencja w Oddziałach jest spowodowana wcześniejszą sytuacją pandemiczną i odbyciem XV Krajowego Zjazdu STL w późniejszym terminie tj. w 2022 r.

Apelujemy o opłacanie składek członkowskich, które są formą zabezpieczenia budżetu Stowarzyszenia i obowiązkiem każdego członka rzeczywistego. Przypominamy, że składka roczna wynosi wysokości 120 zł rocznie, z czego 100 zł należy wpłacić bezpośrednio do Zarządu Głównego na konto bankowe 80 10203150 0000 3702 0028 3580. 20 zł wpłacane jest bezpośrednio do Oddziału na listę z pokwitowaniem wpłaty. Kwota jest przeznaczona na bieżącą działalność Oddziału, którą na koniec roku rozliczy prezes Oddziału z Zarządem Głównym stosownym sprawozdaniem. Twórcy, którzy nie są przypisani do żadnego Oddziału składkę członkowską w kwocie 120 zł wpłacają bezpośrednio do Zarządu Głównego.

Opierając się na realizowanym od lat programie działania i biorąc pod uwagę możliwości w 2024 roku planujemy kontynuować organizację:

– Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym, 21-23 czerwca (udział w targach prosimy zgłaszać  bezpośrednio do Biura ZG STL, zgłoszenia przyjmujemy do 19 kwietnia!);

– Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka (na zestawy wierszy i prozy czekamy do 30 września);

– wydanie pisma „Twórczość Ludowa” (zachęcamy do prenumeraty rocznej w wysokości 50 zł);

– ogólnopolskiego konkursu z dziedziny haftu (ogłoszenie i regulamin w kwietniu br. – www.konkurs.zgstl.pl ). Z niepokojem zaobserwowaliśmy nikłe zainteresowanie ubiegłoroczną edycją konkursu ze strony członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych, co zdumiewa, zważywszy na popularność wycinankarstwa oraz postulaty środowiska dotyczące zwiększenia ilości konkursów.

– cykl warsztatów i pokazów rękodzielniczych w ramach Akademii Sztuki Ludowej STL (szczegóły w lutym br.).

Zapewniamy także poparcie i rekomendację wniosków stypendialnych, wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń, udziału w prestiżowych targach, festiwalach, jarmarkach i kiermaszach.

Zachęcamy do współpracy z Galerią Sztuki Ludowej STL, w której możemy promować prace naszych członków. Prace można nadsyłać lub dostarczać osobiście przez cały rok (informacje pod nr tel. 81 532 37 45).

Prosimy także o współredagowanie strony internetowej www.zgst.pl i nadsyłanie informacji o wydarzeniach i projektach, w których Państwo uczestniczycie.

Szanowni Państwo!

W obecnej, dość niepewnej sytuacji, trudno planować długookresowe działania. Nie mamy pewności, czy uda nam się zorganizować i przeprowadzić wszystkie przedsięwzięcia. Coraz większe koszty utrzymania siedziby, nośników energii, kosztów osobowych są dla naszej organizacji ogromnym wyzwaniem. Niemniej jednak liczymy na Wasze zaangażowanie oraz dalszą, owocną współpracę i pomoc a w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby nasza organizacja nadal funkcjonowała dla dobra Twórców oraz twórczości ludowej w Polsce. Wierzymy, że wspólnymi siłami pokonamy tę trudną dla wszystkich sytuację.

Waldemar Majcher
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Lublin, luty 2024 r.