Aktualności

List Prezesa ZGSTL w sprawie działalności STL i składek na 2023 rok

Informacje STL

Szanowni Twórcy,

tradycyjnie noworocznym zwyczajem pragniemy złożyć Wam najlepsze życzenia i podziękować za działalność dla wspólnego celu, twórczego kultywowania tradycji we wszystkich jej dziedzinach.

Rok 2022 obfitował w doniosłe wydarzenia dla naszej aktywności i przyszłości. Zakończył się okres pandemii, co przełożyło się na sposób funkcjonowania, a przede wszystkim odbył się XV Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Kadencja 2014-2022 była niezwykle trudnym wyzwaniem dla członków Zarządu  i współpracowników. Nie tylko ze względu na przedłużoną kadencję spowodowaną epidemią koronawirusa, ale przede wszystkim skutkami nią spowodowanymi. Planowany w pierwotnym terminie Krajowy Zjazd STL, który stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia, nie mógł się odbyć z przyczyn bezpieczeństwa i troski o zdrowie uczestników.

Sytuacja pandemiczna, w której znaleźliśmy się w ostatnich latach, była dla nas wszystkim trudnym czasem, dużych ograniczeń zarówno w życiu prywatnym, jak i aktywności artystycznej. Naszą organizację spotkały w związku z tym liczne reperkusje organizacyjne  i finansowe. Musieliśmy ograniczyć wiele naszych przedsięwzięć – a co najbardziej dotkliwe – zawiesić na całe miesiące odpłatną działalność statutową, która jest ważnym elementem naszej płynności finansowej. To doprowadziło to krytycznej sytuacji, która była zagrożeniem dla dalszej naszej przyszłości. Kumulację problemów spowodowały także dużo mniejsze wpływy z działalności gospodarczej, zmiany zasad finansowania zadań zleconych, a przede wszystkim dużo mniejsze wpływy ze składek członkowskich. Ta tematyka zdominowała dyskusję podczas Krajowego Zjazdu, a uczestnicy i delegaci zaproponowali następujące działania w tej kwestii:

1) zobowiązać Zarząd Główny do zwrócenia się do wszystkich zalegających z opłatą składek członkowskich z ponagleniem o uregulowanie należności z ewentualnością wykreślenia z listy członków STL w razie nie wywiązania się z tego obowiązku statutowego;

2) ustalić roczną składkę członkowską w wysokości 120 zł rocznie, z czego 100 zł należy wpłacić bezpośrednio do Zarządu Głównego, a 20 zł do Oddziału STL na listę z pokwitowaniem wpłaty. Kwota 20 zł będzie przeznaczona na bieżącą działalność Oddziału, którą na koniec roku rozliczy prezes Oddziału z Zarządem Głównym stosownym sprawozdaniem. Twórcy, którzy nie są przypisani do żadnego Oddziału składkę członkowską w kwocie 120 zł wpłacają bezpośrednio do Zarządu Głównego.

Podniesienie składki członkowskiej było konieczne, aby Stowarzyszenie mogło dalej funkcjonować. Wysokość poprzedniej składki obowiązywała 8 lat, a jej wartość po podzieleniu na 12 miesięcy wynosiła 4 zł. i 20 gr. Wszyscy borykamy się z dużą inflacją, a ciągle rosnące koszty utrzymania, w tym nośników energii są również ogromną bolączką naszego Stowarzyszenia.

Szanowni Twórcy,

apelujemy o regularne opłacanie składek członkowskich, co jest obowiązkiem każdego członka, bez którego dalsza nasza działalność będzie niemożliwa, a to doprowadzi do likwidacji organizacji i całego 54 letniego jej dorobku. 

Opierając się na realizowanym od lat programie działania i biorąc pod uwagę możliwości w 2023 roku planujemy kontynuować organizację:

Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym, 23-25 czerwca (udział w targach prosimy zgłaszać  bezpośrednio do Biura ZG STL, zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia!);

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka (na zestawy wierszy i prozy czekamy do 30 września);

– wydanie pisma „Twórczość Ludowa” (zachęcamy do prenumeraty rocznej w wysokości 50 zł);

ogólnopolskiego konkursu z dziedziny plastyki zdobniczej (ogłoszenie i regulamin w kwietniu br. – www.konkurs.zgstl.pl);

– cykl warsztatów i pokazów rękodzielniczych w ramach Akademii Sztuki Ludowej STL (szczegóły w lutym br.).

Z naszej strony zapewniamy także poparcie i rekomendację wniosków stypendialnych, wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń, udziału w prestiżowych targach, festiwalach, jarmarkach i kiermaszach oraz reprezentowanie Was na wszystkich możliwych

Zachęcamy do współpracy z Galerią Sztuki Ludowej STL, w której możemy promować prace naszych członków. Prace można nadsyłać lub dostarczać osobiście przez cały rok (informacje pod nr tel. 81 532 37 45).

Prosimy także o współredagowanie strony internetowej www.zgst.pl i nadsyłanie informacji o wydarzeniach i projektach, w których Państwo uczestniczycie.

Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i twórczym każdego dnia Nowego 2023 Roku.

Waldemar Majcher
Prezes ZG STL

Lublin, styczeń 2023 r.

Numer konta, na które należy wpłacać składki:
BANK PKO BP SA II ODDZIAŁ CENTRUM LUBLIN 80 10203150 0000 3702 0028 3580

Biuro ZG STL
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin,
tel./fax. (81) 532 49 74,
e mail: zgstl@op.pl,
www.zgstl.pl