Stowarzyszenie

Zapraszamy twórców ludowych do wstępowania do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wspólnie chrońmy i rozwijamy autentyczną sztukę ludową.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych zrzesza artystów ludowych zajmujących się sztuką, literaturą ludową oraz folklorem muzycznym niemal ze wszystkich regionów Polski. Obecnie nasza organizacja liczy 1900 twórców ludowych działających w 22 regionalnych oddziałach i jest największą tego typu organizacją w Polsce.

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Główny STL w drodze uchwały, po zaopiniowaniu kandydatury przez Sekcję Sztuki Ludowej STL, która na podstawie przysłanych prac i dokumentacji ocenia kandydata pod względem artystycznym i etnograficznym. Obrady Sekcji Sztuki Ludowej STL odbywają się raz w roku (wrzesień/październik).

Warunki przyjęć do STL

1. Kandydat nie powinien posiadać specjalistycznego wykształcenia, a jego twórczość powinna być związana ze środowiskiem wiejskim.

2. Zadeklarowanie woli wstąpienia poprzez wypełnienie deklaracji.

3. Pozytywna opinia Sekcji Sztuki Ludowej, która ocenia:
a) w przypadku kandydatów z dziedziny sztuki ludowej: 5/10 reprezentatywnych prac, które należy nadesłać do oceny, ich zgodność z tradycją regionu, poziom artystyczny wykonanych dzieł, itp.;
w przypadku kandydatów z dziedziny literatury ludowej: 30/60 wierszy lub 10/20 utworów prozatorskich;
b) dorobek twórczy (udział w konkursach, wystawach, spotkaniach, publikacje itp.) – ksera dyplomów należy dołączyć do deklaracji, jeżeli kandydat brał aktywny udział w imprezach kulturalnych.

4. Ponadto pożądana jest opinia muzeum regionalnego, okręgowego lub opinia prezesa oddziału STL.

Prace oraz dokumentację należy przysłać pocztą (lub dostarczyć osobiście) do Biura ZG STL w Lublinie na adres: Stowarzyszenie Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Po zakończeniu weryfikacji prace artystów przyjętych/nieprzyjętych odsyłane są pocztą (możliwy odbiór osobisty).

Każdy członek STL zobowiązany jest opłacać składki członkowskie w wysokości  50 zł rocznie. Nowo przyjętych twórców obowiązuje jednorazowe wpisowe w wysokości 50 zł.

Numer konta, na które należy wpłacać składki:
PKO BP S.A. II Oddział Centrum Lublin
80 1020 3150 0000 3702 0028 3580

Szczegółowe informacje pod nr. tel: (81) 532 49 74 w godz. 9-15, pon-pt.

Pobierz:

Deklaracja członkowska
Warunki przyjęć